: 6
  1. GARANTERM
  2. HAIER
  3. HORIZONT
 Haier ES50V-F1(R)

Haier ES50V-F1(R)50
3000
. 8

75 C

 Haier ES10V-Q1(R)

Haier ES10V-Q1(R)75 C
1500
1.5
220

10

 Haier ES8V-Q2 (R)
3

Haier ES8V-Q2 (R)75 C
1500
1.5
220


8

 Haier ES15V-Q2

Haier ES15V-Q275 C
2000
2
220

15

 Garanterm ORIGIN SLIM ES 30V

Garanterm ORIGIN SLIM ES 30V30


( )
( )

1500
. 6
65

5

Horizont 50EWS-15MZ50
()

1500
. 7.5